ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
 1. W okresach wcześniejszych wiele przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych po uruchomieniu przechodziła na stan przedsiębiorstwa komunalnego w drodze nieodpłatnego ich przekazania przez inwestorów na rzecz poprzedników prawnych obecnego ZWiK sp. z o.o. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorstwo odmawiało przejęcia przyłącza

 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.
 2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku – jako równą całej ilości wody doprowadzonej do budynku ze wszystkich źródeł.

 1. W trakcie obowiązywania “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o utracie lub zbyciu prawa do korzystania z nieruchomości przyłączonej do sieci.

 1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy ZWiK Sp. z o.o. zaprzestaje świadczenia usług, w szczególności poprzez zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza głównego.

 1. Przedstawiciel ZWiK Sp. z o.o. dokonuje odczytu stanu wodomierzy zamontowanych w nieruchomości odbiorcy usług w terminach przewidzianych w “Umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”. Najczęściej stosowana częstotliwość odczytów to:

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wygasa w przypadku:

 1. śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
 2. utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

 1. W przypadku zastrzeżeń odbiorcy usług do wysokości opłat naliczonych w fakturze, może on złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i należy ją złożyć w biurze spółki lub przesłać pocztą na adres ZWiK Sp. z o.o. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty faktury.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi polegające na dostarczaniu wody i/lub odbiorze ścieków świadczone są na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym i odbiorcą jego usług. Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych

 1. Rozliczenia za usługi wodociągowo-kanalizacyjne prowadzone są na podstawie faktur wystawionych przez ZWiK Sp. z o.o. Na fakturze wskazany jest termin zapłaty oraz numer rachunku bankowego, na które należy dokonać przelewu lub wpłaty. Możliwe jest również uregulowanie należności gotówką w biurze spółki – budynek administracyjno-socjalny Oczyszczalni Ścieków, I piętro, pokój nr 5.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129