ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
 1. W trakcie obowiązywania “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o utracie lub zbyciu prawa do korzystania z nieruchomości przyłączonej do sieci. Do czasu poinformowania spółki – pomimo wygaśnięcia umowy – odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług;
 2. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkującej zmianą odbiorcy usług, należy zachować następujący tryb postępowania:
  1. dotychczasowy odbiorca niezwłocznie zawiadamia pisemnie ZWiK Sp. z o.o. o zmianie stanu prawnego nieruchomości z jednoczesnym wskazaniem następcy prawnego i jego pełnych danych niezbędnych do zawarcia nowej “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”,
  2. w terminie do 7 dni od daty zmiany stanu prawnego nieruchomości następca prawny występuje do ZWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i załączonym Protokołem zdawczo-odbiorczym określającym stan wodomierza na dzień przekazania;
 3. W przypadku, gdy następca prawny zamierza zmienić sposób użytkowania przejętej nieruchomości lub obiektu, ma obowiązek wystąpienia do ZWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o zmianę warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.
 4. W przypadku zmiany sposobu użytkowania nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkującej zmianą zapotrzebowania na wodę albo zmianą ilości lub jakości odprowadzanych ścieków odbiorca usług ma obowiązek wystąpienia do ZWiK sp z o.o. z wnioskiem o zmianę warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129