ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
 1. W okresach wcześniejszych wiele przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych po uruchomieniu przechodziła na stan przedsiębiorstwa komunalnego w drodze nieodpłatnego ich przekazania przez inwestorów na rzecz poprzedników prawnych obecnego ZWiK sp. z o.o. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorstwo odmawiało przejęcia przyłącza lub jego części głównie z powodu zastosowania niewłaściwych materiałów lub niedotrzymania właściwych standardów wykonawstwa robót (np. zbyt małe przykrycie), albo z przebiegu przyłącza przez tereny niedostępne dla służb eksploatacyjnych przedsiębiorstwa.

  Od chwili powstania ZWiK w formie komunalnej spółki z o.o. budowane przyłącza pozostają własnością osób, których nieruchomości są w ten sposób przyłączone do sieci, co jest zgodne z odpowiednimi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U.2017.328 ze zm.).
  W praktyce występują więc różne stany formalne wynikające z prawa do posiadania przyłączy, decydujące o procedurze postępowania przy usuwaniu awarii:
  1. przyłącze w całości jest w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o.,
  2. część przyłącza jest w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o., a część – władającego przyłączoną nieruchomością,
  3. przyłącze w całości jest własnością osoby, której nieruchomość jest przyłączona do sieci lub współwłasnością – w przypadku korzystania z przyłącza lub jego części przez więcej niż jedną nieruchomość,
  4. odcinek rurociągu nie jest przyłączem, lecz elementem instalacji nieruchomości odbiorcy usług.
 2. Awarie występujące na przyłączach będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. usuwane są przez służby eksploatacyjne spółki na własny koszt. Prace naprawcze podejmowane są w możliwie najkrótszym terminie od otrzymania wiadomości o wystąpieniu uszkodzenia.
 3. Usuwanie uszkodzeń występujących na przyłączach będących w posiadaniu osoby władającej nieruchomością, tj. odbiorców usług, odbywa się na następujących zasadach:
  1. odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia ZWiK Sp. z o.o. o zaistniałym zdarzeniu i bezzwłocznego usunięcia awarii rozpoczynając prace naprawcze nie później niż przed upływem 12 godzin od wystąpienia awarii,
  2. po otrzymaniu informacji o wystąpieniu uszkodzenia służby eksploatacyjne ZWiK Sp. z o.o. mogą zastosować odcięcie dostawy wody do uszkodzonego przyłącza do czasu usunięcia awarii w celu zminimalizowania strat wody i ewentualnych innych szkód (odcięcie takie polega na zamknięciu zasuwy połączeniowej o ile pozwalają na to uwarunkowania techniczne tzn. nie skutkuje to przerwaniem dostawy do innych odbiorców),
  3. jeżeli odbiorca nie wywiązuje się z opisanych powyżej obowiązków i nie ma możliwości technicznych natychmiastowego przerwania świadczenia usług, a istnienie awarii utrudnia świadczenie usług dla innych odbiorców lub awaria wyrządza szkody ZWiK Sp. z o.o. lub osobom trzecim, to spółka ma prawo usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę – posiadacza uszkodzonego przyłącza,
  4. odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone awarią na przyłączu będącym w jego posiadaniu, a także za straty i szkody poniesione z tego powodu przez ZWiK Sp. z o.o;
 4. Uszkodzenia występujące na rurociągach będących elementami instalacji (w przypadku wodociągów – za wodomierzem głównym):
  1. takie awarie usuwa własnym staraniem i na własny koszt posiadacz nieruchomości z uwzględnieniem zasady, że w takich sytuacjach odbiorca ponosi odpowiedzialność (pokrywa koszt) za całą ilość wody, która przepłynie przez wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym.
  2. w przypadku korzystania przez odbiorcę również z przyłącza do sieci kanalizacyjnej i braku urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym, zasada opisana powyżej dotyczy również odpłatności za odprowadzone ścieki.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129