ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
Do góry

Jakość Wody

Informacje ogólne

Woda dostarczana do odbiorców usług przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. spełnia wymagania stawiane przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989) i jest w pełni bezpieczna.

Przedsiębiorstwo odpowiada za jakość dostarczanej wody tylko w zakresie posiadanych przez siebie urządzeń. Często granicą odpowiedzialności jest zawór za wodomierzem głównym, a w przypadkach, gdy przyłącze jest w posiadaniu właściciela przyłączonej nieruchomości, granicą odpowiedzialności ZWiK sp. z o.o. jest miejsce włączenia przyłącza do sieci (zasuwa przyłączeniowa).

Bieżącą kontrolę jakości wody dostarczanej siecią wodociągową prowadzi posiadane przez ZWiK sp. z o.o. laboratorium zakładowe. Dodatkowo jakość wody kontrolowana jest przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którzy kontrolują również sposób prowadzenia analiz w laboratorium zakładowym.

Informacje o twardości wody

Miasto Rabka-Zdrój jest zaopatrywane w wodę z trzech ujęć wody powierzchniowej: dwóch stałych i jednego awaryjnego. Skład chemiczny wody pobieranej do uzdatniania (a zatem i jej twardość) z każdego z tych źródeł jest różny. Uzdatniona woda jest tłoczona do sieci połączonej w jeden system wodociągowy, co powoduje jej mieszanie się. Stąd też mogą występować nieznaczne różnice w twardości wody w zależności od rejonu miasta.

 Woda w przeważającej większości sieci wodociągowej jest zaliczana do wód o średniej twardości, której wartości mieszczą się na ogół w zakresie 2,0 – 3,4 mmol/l (co odpowiada 11,20 – 19,04 °n).

 


Ocena PPIS jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Rabka-Zdrój – sprawdź poniżej

 

 

Ocena Jakości wody za rok 2018 dla wodociągu publicznego
 
 
Powered by Phoca Download

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI


INFORMACJA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju informuje, że woda z sieci wodociągowej administrowanej przez Spółkę nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U .z 2017 r. poz.2294).

Aktualne decyzje w sprawie przydatności wody do spożycia dostarczanej przez nasz zakład do sieci miejskiej w Rabce-Zdroju są dostępne na stronie http://www.zwik-rabka.pl

Jednocześnie informujemy, że ostatnie doniesienia prasowe odnoszące się do złej jakości wody nie dotyczyły Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykaz podmiotów, których dotyczył problem jakości wody na terenie Powiatu Nowotarskiego można znaleźć na stronie https://pssenowytarg.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty/informacje-o-wodzie-i-kapieliskach

Z poważaniem Bartosz Leksander – Prezes ZWIKCo pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129