ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
 1. Prowadzona działalność:
  Podstawową działalnością spółki jest ujmowanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pośrednictwem sieci wodociągowej oraz odbieranie ścieków komunalnych i ich oczyszczanie. Obecnie spółka prowadzi działalność przede wszystkim na obszarze Gminy Rabka-Zdrój, a ponadto odbiera ścieki ze wsi Skomielna Biała w Gminie Lubień i prowadzi ich oczyszczanie.
 2. Posiadane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
  1. ujęcia wody
   obecnie w posiadaniu spółki znajdują się 3 ujęcia wód powierzchniowych:
   • ujęcie „Poniczanka” – z potoku Poniczanka w Rabce-Zdroju,
   • ujęcie „Luboński” – z potoku Lubońskiego w Rabce-Zdroju,
   • ujęcie awaryjne „Raba” – z rzeki Raba w miejscowości Raba Wyżna;
  2. stacje uzdatniania wody woda pobrana z ujęć jest wodą powierzchniową, wymagającą uzdatniania przed podaniem jej do sieci, które prowadzone jest w dwóch stacjach uzdatniania wody (SUW), będących w posiadaniu spółki:
   • SUW Poniczanka, w której stosowane są następujące procesy technologiczne: sedymentacja, filtracja pospieszna, filtracja powolna, dezynfekcja,
   • SUW Luboński, w której stosowane są następujące procesy technologiczne: filtracja pośpieszna, dezynfekcja;
  3. sieć wodociągowa
   • w posiadaniu spółki jest sieć wodociągowa o łącznej długości 49,4 km i przyłącza wodociągowe o długości 43,2 km,
   • ze względu na znaczną różnicę wysokości npm pomiędzy lokalizacją SUW i najwyżej położonymi punktami poboru wody (ponad 60 m) sieć wodociągowa jest wyposażona w cztery sieciowe pompownie wody: przy ul. Kilińskiego, przy ul. Słonecznej, przy ul. Poniatowskiego oraz przy ul. Polnej,
   • dla poprawy układu ciśnień w sieci wodociągowej, a przede wszystkim dla zapewnienia zapasu wody uzdatnionej, sieć wodociągowa wyposażona jest w zbiorniki retencyjno-wyrównawcze zlokalizowane przy ul. Polnej o łącznej pojemności ok. 1200 m3,
   • ilość zarejestrowanych obiektów korzystających z usług wodociągowych wynosi ok. 1600,
   • na sieci wodociągowej zamontowanych jest ok. 55 hydrantów przeciwpożarowych utrzymywanych przez spółkę, a wykorzystywanych przez jednostki straży pożarnej zarówno do celów gaśniczych jak i ćwiczeń;
  4. sieć kanalizacji sanitarnej
   • w posiadaniu spółki jest sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 49,3 km oraz przyłącza kanalizacyjne o długości 36,8 km,
   • na sieci kanalizacyjnej pracują 2 sieciowe pompownie ścieków – przy ul. Kilińskiego i przy ul. Sądeckiej,
   • ilość zarejestrowanych obiektów korzystających z usług kanalizacyjnych wynosi ok. 1650;
  5. oczyszczalnia ścieków
   • ścieki odebrane od odbiorców usług za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Zaryte,
   • cykl technologiczny mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony jest na następujących urządzeniach: krata, piaskownik pionowy, reaktory SBR, staw uśredniający, odpływ do rzeki Raba,
   • osady powstające w procesie oczyszczania ścieków poddawane są zagęszczaniu, odwadnianiu z zastosowaniem taśmowej prasy filtracyjnej, higienizacji wapnem i odwadnianiu w lagunach;
  6. Laboratorium badania wody i ścieków
   • dla zapewnienia prawidłowej pracy posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w celu bieżącej kontroli parametrów technologicznych w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków spółka prowadzi własne laboratorium badania wody i ścieków,
   • wyposażenie laboratorium oraz fachowa obsługa zapewniają bieżącą kontrolę nad jakością wody podawanej do sieci wodociągowej oraz jakością ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
  7. wyposażenie techniczne
   • w posiadaniu spółki są samochody dostawcze, samochód ciężarowy, koparki, ciągniki z przyczepą i innym osprzętem, pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz tzw. sprzęt drobny (zgrzewarka do rur, agregat sprężarkowy, agregaty prądotwórcze i spawalnicze, przenośne pompy, zagęszczarka gruntu, piła do cięcia asfaltu, urządzenie do lokalizacji sieci, kamera do inspekcji rurociągów, zadymiacz, lokalizator wycieków i inne),
   • posiadany sprzęt pozwala wykonywać we własnym zakresie roboty związane z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, robót porządkowych na ujęciach wody i innych prac na terenie posiadanych obiektów oraz umożliwia świadczenie usług zleconych przez zainteresowane osoby i instytucje.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129