ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

26 lutego 2024r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Bartosza Leksandra, podpisał umowę o przyznanie pomocy nr 00050-65150-UM0610282/22 dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Chabówka w Gminie Rabka-Zdrój”. Na podstawie przedmiotowej umowy Spółce została przyznana pomoc finansowa w wysokości 2 217 036,00 zł stanowiąca 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Przedmiotowe dofinansowanie zostało przyznane dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Chabówka w Gminie Rabka-Zdrój” jest poprawa stanu infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 0,053 oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,732 km w miejscowości Chabówka.
W wyniku realizacji zadania planowane jest wykonanie 30 szt. przyłączy do sieci kanalizacyjnych, a zarazem umożliwienie korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej 120 osobom. Natomiast w zakresie sieci wodociągowej planowane jest wykonanie 2 szt. przyłączy, a zarazem umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej 8 osobom.

W związku z powtarzającym się uszkodzeniami linii telefonicznych do centrali Spółki, zaistniałymi podczas prac związanych z przebudową linii kolejowej przy ul. Zaryte, w trosce o zapewnienie właściwego kontaktu z klientami uruchomiono dodatkowy numer telefonu: 18 26 92 262

Spółka informuje, iż w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE zamieszono dokumenty w sprawie sprzedaży następujących środków trwałych:

Koparka kołowa Amman – Yanmar B55W2

Ciągnik Zetor wraz z przyczepą Pronar

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Ustawa Prawo wodne w nowym brzemieniu weszła w życie dnia 9 sierpnia 2022r., powodując uszczegółowienie przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia ustawy nastąpią duże zmiany. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia jakie dotyczą mieszkańców gminy.

                Na wstępie należy podkreślić, że w myśl obecnie obwiązujących przepisów Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jeśli jest ona dostępna w pobliżu. Na terenie Gminy Rabka-Zdrój gospodarstwa domowe będące w zasięgu sieci kanalizacyjnej a nie podłączone do niej muszą wywiązać się z tego obowiązku, niestety takich budynków jest jeszcze pewna ilość i zostały one zidentyfikowane w systemach teleinformatycznych.

                Natomiast w przypadku braku dostępu do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy zapewniają regularne pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Przypomnieć należy, że obowiązujący obecnie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój w § 12 przewiduje częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do ich gromadzenia.

                Władze samorządowe zostały zobligowane do przeprowadzania odpowiednich kontroli oraz przekazywania sprawozdań do organów ochrony środowiska. Osoby, które będą utrudniały przeprowadzenie kontroli podlegać będą karze grzywny. Ponadto Gminy zostały zobligowane do szczegółowego prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na swoim terenie w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Ponadto właściciele przydomowych oczyszczalnie ścieków zobligowani są do zgłoszenia  rozpoczęcia ich eksploatacji do Gminy.

                Ostatni element gospodarki wodno-ściekowej o jakim należy wspomnieć to wody opadowe, roztopowe i drenażowe. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać również o tym, że deszczówki nie wolno odprowadzać do kanalizacji sanitarnej – nie służy ona bowiem do odprowadzania wód opadowych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Właściciele domów w których udaremniony zostanie proceder wprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych, podlegać będą karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Tak więc nielegalne odprowadzanie deszczówki może skończyć się sporymi problemami, w tym nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie brał czynny udział przy przeprowadzeniu kontroli w tym zakresie z użyciem teleinspekcji kamerą i specjalnych agregatów do zadymiania.

                Podsumowując należy stwierdzić, że jeszcze tylko w I kwartale tego roku właściciele posesji będący w zasięgu sieci kanalizacyjnej mają czas na dobrowolne podłączenie się do sieci kanalizacyjnej w celu uniknięcia sankcji. To samo tyczy się osób z gospodarstw w których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej. Zostało niewiele czasu na usunięcie istniejących nieprawidłowości bez dotkliwych finansowo grzywien przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków kontrolnych nałożonych na Gminę przez organy odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Jak rozumieć słowa „Woda źródłem życia” udowodnili najmłodsi i nieco starsi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju!

Konkurs o tej tematyce został właśnie rozstrzygnięty - GRATULUJEMY Wszystkim Uczestnikom a szczególnie Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach smile

Pełna relacja na stronie: https://sp1rabka.szkolnastrona.pl/a,355,woda-zrodlem-zycia

Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczęło się zadanie inwestycyjne o nazwie: „Dostawa urządzeń do modernizacji dwóch reaktorów SBR w oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju”. Koszt kwalifikowany zadania to 2.210.310,00zł natomiast wsparcie w formie pożyczki preferencyjnej to 1.797.000,00zł. Zadanie obejmuje:

 • Ruszty napowietrzające,
 • Dyfuzory drobnopęcherzykowe,
 • Układ doprowadzania ścieków do reaktorów SBR ,
 • System mieszania w reaktorach SBR,
 • System dekantacji ścieków,
 • System odprowadzania ścieków z reaktorów SBR.

Więcej o wsparciu zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej można znaleźć na stronie: www.wfos.krakow.pl

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129