ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi polegające na dostarczaniu wody i/lub odbiorze ścieków świadczone są na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym i odbiorcą jego usług. Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przedstawione są w Rozdziale III „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój” -
 2. Osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci powinna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków –   
  Przy podpisywaniu umowy należy okazać dokument tożsamości oraz dokument określający prawo do korzystania z nieruchomości w przypadku braku aktualnych wpisów w księgach wieczystych.
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. pełnomocnictwo – jeżeli umowę zawiera przedstawiciel wnioskodawcy (np. w przypadku współwłasności),
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,
  3. w przypadku osób prawnych działających w ramach spółki cywilnej – umowę spółki,
  4. w przypadku przejęcia nieruchomości od poprzednika prawnego – Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór tutaj z przekazania budynku zawierający stany wodomierzy na dzień przekazania, podpisany przez stronę zdającą i przejmującą –
  5. w przypadku zawierania umowy bezpośrednio po wykonaniu i odbiorze nowych przyłączy można pominąć te załączniki, które zostały złożone na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację przyłączy,
  6. zasady zawierania umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych opisuje ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 16 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój” – .

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129